Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 31 2014

vaniliapudding
Reposted fromswojszlak swojszlak viagoby goby
vaniliapudding
Reposted fromIriss Iriss viagoby goby
vaniliapudding
Reposted fromxalchemic xalchemic viagoby goby
vaniliapudding
1168 da2f
Reposted fromsiostry siostry viagoby goby

September 02 2014

vaniliapudding
9417 03b5
Reposted fromjok jok viaKazeKashi KazeKashi
vaniliapudding
9231 238f
Reposted fromduzosniegu duzosniegu viaKazeKashi KazeKashi
vaniliapudding
vaniliapudding
5167 dcb4
Reposted fromarwen arwen viaKazeKashi KazeKashi
vaniliapudding
5107 d6a7
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaKazeKashi KazeKashi
vaniliapudding
5794 2a04 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viawerqq werqq
vaniliapudding
Reposted frompensieve pensieve viawerqq werqq

February 09 2014

vaniliapudding
7500 7bfb 500
Reposted fromjestemzero jestemzero viagoby goby
vaniliapudding
9613 220d
Reposted frompesy pesy viagoby goby

February 08 2014

vaniliapudding
Nie czekaj, aż będzie łatwiej, prościej, lepiej. Nie będzie. Trudności będą zawsze. Ucz się być szczęśliwym tu i teraz. Bo możesz nie zdążyć. 
Reposted frommeiren meiren viaprowokacja prowokacja
vaniliapudding
6142 8454
Reposted fromscorpix scorpix viaprowokacja prowokacja
vaniliapudding
Tak nagle się poznali. Tak przypadkowo. Przez przypadek porozmawiali trochę dłużej i dłużej. Tak nagle stali się dla siebie najważniejszymi ludźmi na świecie. Zupełnie przez przypadek.
Reposted frombadalena badalena viaprowokacja prowokacja
vaniliapudding
Co to jest zdrada? To, że idziesz z kimś do łóżka na jedną noc? A może to, że gadasz z kimś przez całą noc o rzeczach, o których nigdy byś nie powiedział partnerce?
— Rozmowy o seksie - Newsweek 27/2013
Reposted fromdoshu doshu viaprowokacja prowokacja
vaniliapudding
vaniliapudding
vaniliapudding
7711 4f9f 500
Reposted fromink ink viamonday-mornings monday-mornings
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl